Upute za zbrinjavanje neutrošenih naših proizvoda i pripadajuće ambalaže

VAŽNA NAPOMENA:

Otpadne proizvode kao i ambalažu nije dozvoljeno odlagati u okoliš kao ni sipati u vodotoke i kanalizaciju. U cilju čuvanja okoliša, ako je moguće, predlažemo neutrošene proizvode sačuvati za kasniju upotrebu. Da bi to bilo moguće sadržaj se ne smije razrjeđivati vodom niti onečistiti prljavim mješalom ili na bilo koji drugi način. Ambalažu treba dobro zatvoriti i skladištiti na temperaturi od 5-25⁰C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunaca. Tako možemo sačuvati proizvod za kasniju upotrebu.
U slučaju da se želimo odbaciti neutrošene proizvode, obavezno se moraju predati ovlaštenom skupljaču (pravne osobe) u ili u reciklažno dvorište(fizičke osobe).

 

PROIZVODI NA BAZI VODE

Boje i drugi disperzivni proizvodi
Alat temeljito oprati vodom odmah nakon upotrebe da ne dođe do stvaranja krutog filma koji nije moguće oprati (otopiti). Otpadnu vodu ako je moguće najbolje upotrijebiti u slijedećim građevinskim, odnosno soboslikarskim radovima. Ostatke predati kako slijedi:
Pravne osobe: ovlaštenom sakupljaču. Ključni broj otpada 08 01 16 vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15.
Fizičke osobe: u reciklažno dvorište. Ključni broj otpada: 20.01 28 (boje tinte i ljepila koje nisu spomenute pod 20 01 27)
Sima i trend završni slojevi (žbuke)
Ostatke žbuka zbrinuti na slijedeće načine:
a) Sadržaj pomiješati s cementom i pijeskom, piljevinom, šutom ili sličnim materijalom i kada se stvrdne predati na deponiju građevinskog otpada. Ključni broj otpada: 17 09 04( miješani građevinski otpad i otpad od rušenja, koji nisu spomenuti pod 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03)
b) U slučaju da ne provedemo postupak naveden pod a), neutrošene proizvode kao i sadržaj od pranja pravne osobe moraju predati ovlaštenom sakupljaču. Ključni broj otpada 08 01 16 vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15.
Fizičke osobe predaju neutrošene proizvode i sadržaj od pranja u reciklažno dvorište. Ključni broj otpada: 20.01 28  (boje tinte i ljepila koje nisu spomenute pod 20 01 27)

PROIZVODI NA BAZI ORGANSKOG OTAPALA

Ostatke proizvoda i ostatke sadržaja od pranja pribora predati:

  • Ovlaštenom sakupljaču (Pravne osobe) Ključni broj otpada 08 01 11*.
  • Fizičke osobe u reciklažno dvorište Ključni broj otpada 20 01 27 (boje tinte i ljepila koji sadrže ostatke opasnih tvari).

Ambalaža
Otpadna ambalaža od naših proizvoda pravne osobe predaju ovlaštenom sakupljaču a fizičke osobe u reciklažno dvorište,
Ambalaža koja je ispražnjena ili obrađena na način da iz otpadne ambalaže ne kaplje, ne cijedi se i ne isparava se sadržaj, da s vanjske i unutarnje strane otpadne ambalaže nije moguće sastrugati niti obrisati bilo kakav sadržaj, smatra se ambalažom koja ne sadrži ostatke opasnih tvari i može se kategorizirati kao neopasni otpad i predaje se ovlaštenom sakupljaču ili u reciklažno dvorište označena ključnim brojevima otpada:
15 01 01 (ambalaža od papira i kartona)
15 01 02 (ambalaža od plastike)
15 01 03 (ambalaža od drveta)
15 01 04 (ambalaža od metala)
U koliko otpadna ambalaža posjeduje samo jedno opasno svojstvo sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15)
Predaje se označena ključnim brojem otpada: 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

Datum izdavanja ove Upute: 08.01.2018.